PROSJEKTER

Prosjekter

Geoparken, Skedsmokorset 

Geoparken i Skedsmo er Norges første geologiske park og ble åpnet i august 1985. Parken ligger nord for Skedsmokorset like ved RV 120. I Geoparken finner man grunnfjellsbergarter – blant annet gneis, amfibolitt og pegmatitt. I tillegg finner du også bergarter som er blitt fraktet til området med isbreer – blant annet gabbro som har kommet helt fra Jotunheimen. 
Området eies av Skedsmo kommune, men Skedsmokorset Rotary Klubb har opparbeide parken og hatt ansvaret for vedlikehold av anlegget i samarbeid med kommunen. 
Olav Romundstad (ildet nedenfor), tidligere medlem i klubben, var 'primus motor' for oppfølgingen av prosjektet i mange år. Romundstad sin tidligere funksjon ivaretas nå av en egen Geoparkkomite under ledelse av Rolf Lauritzsen.

Tidligere medlem


Steinhuset i Geoparken

Det ble i 2017 satt i gang planleggingsarbeid for bygging av et STEINHUS i parken. Skedsmo kommune satte av økonomiske midler som bistand til klubben for å gjennomføre prosjektet. Tegninger og planer ble senere godkjent for oppstart høsten 2018. Vi hadde håpet på å få bygget under tak høsten 2019, men det ble utsatt over vinteren 2020 grunnet diverse utfordringer.

‘Steinhuset’ vil ha en grunnflate på 70 kvadratmeter og bli et ‘visningshus’ hvor besøkende vil få muligheter til å bli kjent med Norges Geologi. Vi vil kunne kombinere visning i uteområdet med innendørs steinsamlinger og formidling, samt ha visninger på mer permanent basis. Vi ser for oss at Geoparken med visningshuset vil kunne bli et attraktivt besøksmål for turisme, men ikke minst for skoleklasser. Vi vil jobbe for å etablere en geologiforening/interessegruppe som vil kunne holde huset åpent og tilgjengelig.

Steinhuset er en stor satsning for klubben, ikke minst økonomisk. Vi har som nevnt vært heldige å kunne motta støtte fra kommunen, og nå nylig fra Rotary-distriktet vårt gjennom ‘District Grants’. Vi har ellers vært heldige å få støtte fra bedrifter i form av leilighetsskyss for takåsene fra Valdres til Skedsmokorset, samt for å få takåsene på plass. 

Men uten dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer, har det ikke vært mulig å realisere prosjektet. Vi er nå kommet så langt at takåsene er på plass, dvs så snart vi har stabilt vær, kan vi starte med å legge taket. Til dette samt snekkerarbeid ift gavl- og sideveggene over muren, har vi godt håp om å få støtte fra snekkerlinjen på Lillestrøm Videregående skole. 

Sansehage på Skedsmotun

Klubben har lagt ned en stor dugnadsinnsats med å anlegge en sansehage for eldre beboere på Skedsmotun bo- og behandlingssenter. Sansehagen kunne tas i bruk sommeren 2010, men ble ferdigstilt og formelt overlevert til kommunen 11 juni 2012. Herman Stabell var 'primus motor' for igangsetting og opparbeidelse av Sansehagen.
Kommunen overtok i 2015 selve driften av Sansehagen. Klubben har imidlertid bistått med dugnadsinnsats for vedlikehold og avholder hver vår en dugnad i samarbeid med Hagelaget på Skedsmokorset.

     

 

Klimagruppen - www.climategroup.no

Klimaendringene kan komme til å ramme sterkt mange fattige områder i verden, og endringene kan bla gi opphav til nye konflikter. Rotary sin etikk-kodeks og mottoet om å gagne andre, gjør at organisasjonen bør bidra til å hindre en utvikling som skaper mer nød og rammer våre barn og barnebarn.

Skedsmokorset RK opprettet i 2008 en egen Klimagruppe med formål å arbeide med holdningsskapende tiltak innad i Rotary og i lokalsamfunnet, igangsette klimarelaterte prosjekter, og arbeide for at Rotary International igangsetter større klimaprosjekter.

Etter initiativ fra klubben, ble det så etablert samarbeid med åtte av de øvrige klubbene på Nedre Romerike tidlig i 2009 om etableringen av en felles Klimagruppe.. Etter 2009 har vi således hatt en felles satsning om disse oppgavene.

13 oktober 2009 ble det arrangert en åpen klimakonferanse i Samfunnshuset på Skedsmokorset. Kommunale myndigheter og relevante faginstitusjoner og kompetansepersoner bidro med givende foredrag. En kort omtale finnes ved å klikke her.  Som oppfølging på konferansen i 2009, inviterte Klimagruppen Nedre Romerike lokalpolitikere og faglige miljøer til Kunnskapsbyens Hus 17 februar 2011 for å diskutere miljø- og klimapositive tiltak, og generere samarbeid mellom kommunene om kompetanseutvikling og felles utviklingsprosjekter. Fokus for Seminaret var ”Et energieffektivt og bærekraftig bygd miljø på Nedre Romerike?” Deltagerne mente seminaret hadde vært meget nyttig og lærerikt for et videre arbeid i kommunene.

Prosjekt Solcellestrøm til fattige landsbyer var først tenkt gjennomført i samarbeid med Kirkens Nødhjelp - først i Afghanistan, så i Rwanda. På grunn av forhold Rotary ikke var herre over, måtte disse prosjektene gis opp. Men vi kom fram til et alternativ i Sør Afrika i samarbeid med Rotary Club of Polokwame. Installering av solcelleanlegg, Solar Home Systems, for 50 husstander i landsbyen Thlatlaganya i Limpopo, er sluttført. Representant for Rotaryklubben i Polokwame inspiserte tidlig 2013 anlegget og ga bare positive tilbakemeldinger.
Det første prosjektet ble fulgt opp med prosjektet ElSol. Dette ble et utvidet samarbeidsprosjekt under Distrikt 2260 og omfattet I tillegg til de opprinnelige 8 klubbene, også Fredriksten og Moss RK. På grunn av at vår søknad om FGlobal Grants ble avslått, matte prosjektet skaleres ned til 35 enheter + 2 enheter finansiert av vår samrabeidsklubb I Sør Afrika, Polokwane RK. 37 familier I landsbyen Nobody New stands I Limpopoprovinsen, fikk så høsten 2014 ferdigstilt solstrøm.
Prosjektet ElSol III ble som det første ElSol-prosjektet finansiert av deltagende klubber og Distrikt 2260. Etter 'påtrykk' ble det mulig å få med 14 klubber fra distriktet. Disse var de 8 opprinnelige Romerikeklubbene, Fredriksten, Kråkerøy,  Moss, Rygge og Årnes, i tillegg til Polokwane RK.
ElSol III har skaffet solstrøm til 47 familier i landsbyen Mogaladi Park I Limpopoprovinsen. Prosjektet ble ferdigstilt og offisielt overlevert 4 februar 2016.

Gruppens initiativ overfor lokale kommunale myndigheter for Grønt Flagg-prosjekt mot skolene, har gitt meget gode resultater. Grønt Flagg som består av holdningsskapende miljø- og klimaprosjekter, ble initiert gjennom fire 'pilot-skoler' i Skedsmo, Sørum og Lørenskog. Siden er det fulgt opp med flere skoler. Det er lagt ned et stort arbeid med å etablere samarbeid med fagmiljøer til støtte for skoleprosjektene og gode undervisnings­opplegg. Etter gjennomført seks måneders program kan skolene søke om å få et grønt flagg som bevis på at de har gjennomført et miljø/klimaprosjekt godkjent gjennom en internasjonal kvalifiseringsordning. Vår klubb har spesielt gitt bidrag til Åsenhagen skole som har høstet mye ros for et godt opplegg. Overrekkelse av flagg og presentasjon for kommunen og pressen skjedde i oktober 2010. Lørenskog har fulgt meget godt opp med tilsvarende programmer der. Vårt mål er å medvirke til at kommunene lar alle skolene på Nedre Romerike gjennomføre Grønt Flagg-prosjekter.

Nedre Romerike Klimagruppe arrangerte 12 mars 2013 et vellykket seminar om miljøsertifisering av skoler og barnehager (skoler/bhg) i samarbeid med kom­muner, Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) og Akershus Energi (AE). Ordførere og representanter fra skole- og miljøsektoren, i alt ca 40 deltakere, fikk et godt innblikk i hvordan den internasjonale sertifiseringsordningen kalt Grønt Flagg (GF), under Foundation of Environmental Education (FEE), egner seg spesielt godt til å kvalitetssikre miljøundervisningen på alle skoletrinn. For ytterligere informasjon, klikk på lenken.

Så den 29 oktober 2014 arrangerte Rotaryklubbene i Romerike Klimagruppe, FEE Norway og Enova et Grønt Flagg oppstartseminar i Lørenskog Rådhus om Grønt Flagg-sertifisering - et pedagogisk opplegg for strukturert miljø- og klimakunnskap. Om lag 60 personer fra skole- og barnehagesektoren i Nittedal, Gjerdrum, Skedsmo, Rælingen, Fet, Sørum og Lørenskog, deltok på det lærerike seminaret.

For nærmere informasjon om innspill til presidentene på Nedre Romerike og strategiplan, klikk Klimagruppens innspill og Strategiplan for Klimagruppen.

Se ellers lenke i overskriften til gruppens egen hjemmeside www.climategroup.no .


TRENGER DU HJELP? 

Du finner dokumentasjon på denne løsningen her eller send en melding til support@rotary.no

HUSK Å FJERNE DETTE NÅR DU HAR REDIGERT DENNE SIDEN!


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Sten Menighetshus
Adresse: Gjoleidveien 5
Postnummer: 2019
Sted: Skedsmokorset
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no


Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...